Language Support

Alzheimer’s Orange County (ALZOC®) provides free services to individuals, families and the community affected by Alzheimer’s disease and other related memory disorders. If you have questions, need assistance, or are not sure where to start, please call our Helpline at 844-373-4400 to speak with one of our specialists regarding free information, education, support and assistance with community resources.

We are pleased to offer many of our services in Spanish and Vietnamese languages as well. To speak directly to our Spanish Language Services Coordinator, please call 949-757-3767. To speak directly to our Vietnamese Language Services Coordinator, please call 714-530-1566- ext 223.

Alzheimer’s, Condado de Orange ofrece servicios gratuitos a las personas, las familias y la comunidad afectada por la enfermedad de Alzheimer y otras enfermedades relacionadas con los problemas de la memoria.

Si tiene preguntas, necesita ayuda o no sabe qué hacer por favor llame a nuestra línea de ayuda al 844-373-4400 para hablar con uno de nuestros especialistas que le proporcionara la información, la educación, el apoyo y la asistencia con recursos de la comunidad.

Nos complace el ofrecer muchos de nuestros servicios en español. Para hablar directamente con nuestro coordinador de servicios en español, por favor llame al 949-757-3767.

Servicios en español.

Hiệp hội Alzheimer’s Orange County cung cấp các dịch vụ miễn phí cho các cá nhân, gia đình và cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh Alzheimer và các chứng rối loạn bộ nhớ khác có liên quan.

Nếu bạn có thắc mắc, cần trợ giúp, hoặc không chắc chắn bắt đầu từ đâu, xin vui lòng gọi cho Đường Dây Trợ Giúp của chúng tôi tại 844-373-4400 để nói chuyện với một trong những chuyên viên của chúng tôi về thông tin miễn phí, giáo dục, hỗ trợ và giúp đỡ với nguồn lực cộng đồng.

Chúng tôi rất vui khi được cung cấp các dịch vụ tiếng Việt của chúng tôi một cách tốt nhất. Muốn nói chuyện trực tiếp với Điều phối viên Dịch vụ Việt của chúng tôi, xin vui lòng gọi 714-530-1566- ext 223.

Tiếng Việt